Leabhraichean

Fàilte gu duilleag nan leabhraichean.

Gus na tiotalan fhaicinn, cleachd na trì ceanglaichean gu h-ìosal.

Briog tiotal gach leabhair airson a cheannach bho Chomhairle nan Leabhraichean.

 

Tiotalan as ùire   |   Tiotalan Eile   |   A-Mach à Clò

NA LEABHRAICHEAN AS ÙIRE

 

Còmhraidhean nan Cnoc: the nineteenth-century Gaelic prose dialogue

Edited by Sheila M. Kidd (2016)

 

Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek (2015)

 

Màiri nighean Alasdair Ruaidh. Song-maker of Skye and Berneray

edited by Colm Ó Baoill (2014)

 

Tiotalan Eile

ROSG     |     BÀRDACHD & ÒRAIN

 

ROSG

Mo Là Gu Seo: Eachdraidh Mo Bheatha le Tòmas M. MacCalmain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  2011   (New Paperback Series)   Gaelic only.

 

Os Cionn Gleadhraich nan Sràidean. Sgrìobhaidhean Thòmais MhicCalmain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  2010.   Gaelic only.

 

Tales from Highland Perthshire collected by Lady Evelyn Stewart Murray 

translated & edited by Sylvia Robertson and Tony Dilworth.  2009

Review: http://news.scotsman.com/gaelic/Cainnt-nam-mnathan-caillte-a39.5906233.jp

 

Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid: the Gaelic prose of Kenneth MacLeod

edited by Thomas M. Murchison.  1988  

 

Foirm na n-Urrnuidheadh: John Carswell’s Gaelic translation of the Book of Common Order

edited by R. L. Thomson.  1970

 

Adtimchiol an Chreidimh: the Gaelic version of John Carswell’s Catechismus Ecclesiae Genevensis

edited by R. L. Thomson.  1962

 

The prose writings of Donald Lamont 1874-1958

edited by Thomas M. Murchison1960, 1998  

 

BÀRDACHD & ÒRAIN

 

Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain. Deasachadh ùr is ath-sgrùdadh air beatha is saothair a’ bhàird

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  2015.     Gaelic only.

 

Màiri nighean Alasdair Ruaidh. Song-maker of Skye and Berneray

edited by Colm Ó Baoill.  2014

 

Òran na Comhachaig le Dòmhnall mac Fhionnlagh nan Dàn

Edited by Pat Menzies. 2012   (New Paperback Series)

 

Mairghread nighean Lachlainn. Song-maker of Mull

edited by Colm Ó Baoill.  2009

Review: http://news.scotsman.com/gaelic/Clasaig-r-na-hrain-mhra.5385358.jp

  

Màiri Mhòr nan Òran: taghadh de a h-òrain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  1998   (New Paperback Series)     Gaelic only.

 

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair: selected poems

edited by Derick S. Thomson.  1996   (New Paperback Series)

 

Tuath is tighearna. Tenants and landlords: an anthology of Gaelic poetry of social and political protest from the Clearances to the Land Agitation (18001890)

edited by Donald E. Meek.  1995

 

The MacDiarmid MS anthology: poems and songs mainly anonymous from the collection dated 1770  

edited by Derick S. Thomson.  1992 

 

Highland Songs of the Forty-Five. Òrain Ghàidhealach mu Bhliadhna Theàrlaich

edited by John Lorne Campbell.  1984, 1997  

 

Eachann Bacach agus bàird eile de Chloinn Ghill-Eathain. Eachann Bacach and other Maclean poets

edited by Colm Ó Baoill.  1979

 

Bàrdachd Shìlis na Ceapaich. Poems and songs by Sìleas MacDonald

edited by Colm Ó Baoill.  1972

  

The Blind Harper (An Clàrsair Dall): the songs of Roderick Morison and his music. Òrain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid ciùil

edited by William Matheson.  1970

 

Sporan Dhòmhnaill: Gaelic poems and songs by the late Donald Macintyre, the Paisley Bard

edited by Somerled MacMillan.  1968 

 

Òrain Iain Luim. Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch

edited by Annie M. Mackenzie.  1964

 

Òrain Dhonnchaidh Bhàin. The Songs of Duncan Ban Macintyre

Edited by Angus MacLeod.  1952; 1978

 

Bàrdachd Albannach. Scottish verse from the Book of the Dean of Lismore

edited by William J. Watson.  1937, 1978

 

A-Mach à Clò

 

The Songs of John MacCodrum, bard to Sir James MacDonald of Sleat,

edited by William Matheson.  1938

 

Heroic Poetry from the Book of the Dean of Lismore,

edited by Neil Ross.  1939

 

Prose writings of Donald MacKinnon 1839-1914,

edited by Lachlan Mackinnon.  1956

 

Òrain agus Luinneagan Gàidhlig le Màiri nighean Alasdair Ruaidh. Gaelic Songs of Mary Macleod, edited by James Carmichael Watson.  1965, 1982