Dachaigh

Fàilte!

Nuair a chuireadh Comann Litreachas Gàidhlig na h-Alba air bhonn air 13 Giblean 1934, mhìnich Uilleam MacBhatair, Àrd-Ollamh na Ceiltis aig Oilthigh Dhùn Èideann, gum b’ e adhbhar a’ Chomainn

“litreachas fhoillseachadh ann an Gàidhlig na h-Alba, le ro-ràdhan, eadar-theangachaidhean Beurla, beag-fhaclairean agus notaichean mar a thathar a’ meas iomchaidh.” (eadar-theangachadh)

’S e seo fhathast adhbhar a’ Chomainn.

Airson barrachd fios mun Chomann san latha an-diugh no mu eachdraidh a’ Chomainn, faic Cò Sinne.

Airson fios mu na tachartasan is na foillseachaidhean as ùire, tadhail air Naidheachdan.

Airson na h-imleabhraichean CLGA air fad a tha rim faotainn, agus airson an ceannach tron Chomann Leabhraichean, theirig gu Leabhraichean.

Airson tuilleadh ghoireasan air-loidhne, theirig gu Ceangalan.