Ceangalan

Stòras didseatach de sheann leabhraichean:

https://archive.org/

 

Leabharlann Nàiseanta na h-Alba | National Library of Scotland:

http://www.nls.uk/

 

Early Gaelic book collections (NLS  |  LNA):

http://digital.nls.uk/early-gaelic-book-collections/archive/75733573

 

Bàird Ghàidhlig na Ceapaich  |  Gaelic bards of Keppoch (LNA | NLS):   http://digital.nls.uk/learning/gaelic-bards/

 

Tobar an Dualchais:

http://www.tobarandualchais.co.uk/

 

Bliadhna nan Òran  (BBC):

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/

 

Làrach nam Bàrd  (BBC):

http://www.bbc.co.uk/alba/foghlam/larachnambard/

 

DASG (Dachaigh Airson Stòras na Gàidhlig | Digital Archive of Scottish Gaelic):   http://www.dasg.ac.uk/

 

Association for Scottish Literary Studies:

http://asls.arts.gla.ac.uk/

 

Carmichael Watson Project (Edinburgh University)  |  Cruinneachadh MhicGilleMhìcheil MhicBhatair  (Oilthigh Dhùn Èideann)

http://www.carmichaelwatson.lib.ed.ac.uk/cwatson/

 

Dòmhnall Uilleam Stiùbhart: Cruinneachadh Dhòmhnaill MhicFhionghain aig Leabharlann Oilthigh Dhùn Èideann   |

Dr Donald W Stewart on Edinburgh University Library’s Mackinnon Collection

http://libraryblogs.is.ed.ac.uk/rarebooks/2016/05/12/the-greatest-gaelic-book-collector-professor-donald-mackinnon-1839-1914-the-university-of-edinburgh-and-the-mackinnon-collection/

 

Cruinneachadh didseatach Shabhal Mòr Ostaig  |  SMO digital collection

http://www.smo.uhi.ac.uk/en/rannsachadh/leabharlann/cruinneachadh-didseatach-old/

 

Comann Gàidhlig Inbhirnis  |  Gaelic Society of Inverness

http://www.gsi.org.uk/

 

Irish script on screen (DIAS | Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath)

https://www.isos.dias.ie/english/index.html

 

Comhairle nan Leabhraichean  |  Gaelic Books Council

http://www.gaelicbooks.org/

 

Steall

http://www.steall.online/