9 Sultain 2016: Co-labhairt MhicLathagain

Thug an Comann taic-mhaoineachaidh do cho-labhairt aig Oilthigh Ghlaschu mun chruinneachadh ainmeil aig Seumas MacLathagain (Leabharlann Oilthigh Ghlaschu, LS Gen 1042):

“An t-Urr. Seumas MacLathagain (1728‒1805) agus a làmh-sgrìobhainnean   |   The Rev. James McLagan (1728‒1805) and his manuscripts” 

http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/latestnews/headline_456891_en.html

http://special.lib.gla.ac.uk/manuscripts/search/detail_c.cfm?ID=606

https://gaelicenlightenment.wordpress.com/