Publications

Welcome to our publications page.

Browse our publications using the links below.

Latest volumes  |  Currently available   |   Out of print   |   Online publications

Click on the title of a book to order the volume through the Gaelic Books Council.

LATEST VOLUMES

Dugald Buchanan (1716-68): The Poet, the Translator, and the Manuscript Evidence

By Donald E. Meek

Iasad Rann A Borrowing of Verses. Original Gaelic poems and translations by John Maclean

Edited by William Gillies and Donald E. Meek (2018)

Còmhraidhean nan Cnoc: the nineteenth-century Gaelic prose dialogue

Edited by Sheila M. Kidd (2016)

Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek (2015)

Màiri nighean Alasdair Ruaidh. Song-maker of Skye and Berneray

edited by Colm Ó Baoill (2014)

CURRENTLY AVAILABLE  

PROSE   |  POETRY & SONG

PROSE

Mo Là Gu Seo: Eachdraidh Mo Bheatha le Tòmas M. MacCalmain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  2011   (New Paperback Series)   Gaelic only.

Os Cionn Gleadhraich nan Sràidean. Sgrìobhaidhean Thòmais MhicCalmain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  2010.   Gaelic only.

Tales from Highland Perthshire collected by Lady Evelyn Stewart Murray 

translated & edited by Sylvia Robertson and Tony Dilworth.  2009

Review: http://news.scotsman.com/gaelic/Cainnt-nam-mnathan-caillte-a39.5906233.jp

Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid: the Gaelic prose of Kenneth MacLeod

edited by Thomas M. Murchison.  1988  

Foirm na n-Urrnuidheadh: John Carswell’s Gaelic translation of the Book of Common Order

edited by R. L. Thomson.  1970

Adtimchiol an Chreidimh: the Gaelic version of John Carswell’s Catechismus Ecclesiae Genevensis

edited by R. L. Thomson.  1962

The prose writings of Donald Lamont 1874-1958

edited by Thomas M. Murchison1960, 1998  

POETRY & SONG

Iasad Rann A Borrowing of Verses. Original Gaelic poems and translations by John Maclean

Edited by William Gillies and Donald E. Meek (2018)

Laoidhean Spioradail Dhùghaill Bhochanain. Deasachadh ùr is ath-sgrùdadh air beatha is saothair a’ bhàird

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  2015.     Gaelic only.

Màiri nighean Alasdair Ruaidh. Song-maker of Skye and Berneray

edited by Colm Ó Baoill.  2014

Òran na Comhachaig le Dòmhnall mac Fhionnlagh nan Dàn

Edited by Pat Menzies. 2012   (New Paperback Series)

Mairghread nighean Lachlainn. Song-maker of Mull

edited by Colm Ó Baoill.  2009

Review: http://news.scotsman.com/gaelic/Clasaig-r-na-hrain-mhra.5385358.jp

Màiri Mhòr nan Òran: taghadh de a h-òrain

deasaichte le Dòmhnall E. Meek.  1998   (New Paperback Series)     Gaelic only.

Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair: selected poems

edited by Derick S. Thomson.  1996   (New Paperback Series)

Tuath is tighearna. Tenants and landlords: an anthology of Gaelic poetry of social and political protest from the Clearances to the Land Agitation (18001890)

edited by Donald E. Meek.  1995

The MacDiarmid MS anthology: poems and songs mainly anonymous from the collection dated 1770  

edited by Derick S. Thomson.  1992 

Highland Songs of the Forty-Five. Òrain Ghàidhealach mu Bhliadhna Theàrlaich

edited by John Lorne Campbell.  1984, 1997  

Eachann Bacach agus bàird eile de Chloinn Ghill-Eathain. Eachann Bacach and other Maclean poets

edited by Colm Ó Baoill.  1979

Bàrdachd Shìlis na Ceapaich. Poems and songs by Sìleas MacDonald

edited by Colm Ó Baoill.  1972

The Blind Harper (An Clàrsair Dall): the songs of Roderick Morison and his music. Òrain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid ciùil

edited by William Matheson.  1970

Sporan Dhòmhnaill: Gaelic poems and songs by the late Donald Macintyre, the Paisley Bard

edited by Somerled MacMillan.  1968 

Òrain Iain Luim. Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch

edited by Annie M. Mackenzie.  1964

Òrain Dhonnchaidh Bhàin. The Songs of Duncan Ban Macintyre

Edited by Angus MacLeod.  1952; 1978

Bàrdachd Albannach. Scottish verse from the Book of the Dean of Lismore

edited by William J. Watson.  1937, 1978

OUT OF PRINT

The Songs of John MacCodrum, bard to Sir James MacDonald of Sleat,

edited by William Matheson.  1938

Heroic Poetry from the Book of the Dean of Lismore,

edited by Neil Ross.  1939

Prose writings of Donald MacKinnon 1839-1914,

edited by Lachlan Mackinnon.  1956

Òrain agus Luinneagan Gàidhlig le Màiri nighean Alasdair Ruaidh. Gaelic Songs of Mary Macleod, edited by James Carmichael Watson.  1965, 1982

ONLINE PUBLICATIONS

Second Canna Lecture – Gaelic Writing from the Bible to the Stage: The Role of the Còmhradh